Eesti

2009. aastal loodi Häädemeeste ettevõtjate poolt Häädemeeste Ettevõtluskoda.

 

PÕHIKIRJA TÖÖVARIANT!
Ettepanekuid ootame e- posti aadressile krista@peak.ee kuni 1. oktoobrini!
Küsimuste korral palun helistage tel: 56 616 258 Krista Habakukk

 

Lae alla põhikiri DOC formaadis >>

Lae alla põhikiri PDF formaadis >>


Mittetulundusühing HÄÄDEMEESTE ETTEVÕTLUSKODA
PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Häädemeeste ettevõtluskoda (edaspidi ühing) on mittetulundusühing, mis on asutatud vabatahtlikkuse alusel ja tegutseb avalikes huvides ühendades Häädemeeste vallas tegutsevaid ettevõtteid.
1.2 Ühingu inglise keelne nimetus on Häädemeeste Business club
1.3 Ühingu asukohaks on Häädemeeste vald, Pärnumaa
1.4 Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu juhtimisorganite otsustest.
1.5 ühingul on oma sümboolika
1.6 ühing on asutatud tähtajatult
1.7 ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril


2. Ühingu eesmärgiks on läbi ettevõtjate ühishuvide esindamise ja maine kujundamise Häädemeeste valla ettevõtluskeskkonna arendamine


2.1 Eesmärkide saavutamiseks ühing :
2.1.1 Esindab ja seisab hea oma liikmete ühishuvide eest
2.1.2 Koordineerib ja korraldab ettevõtlusalaste tegevuste planeerimist Häädemeeste valla territooriumil
2.1.3 Kogub ja jagab ettevõtlusalaste informatsiooni
2.1.4 Teeb koostööd kohaliku omavalitsusega, riigiasutustega ja teiste ettevõtlust toetavate institutsioonidega
2.1.5 Pakub ise või vahendab ettevõtlusalast nõuannet ja teenuseid
2.1.6 Viib läbi koolitusi oma liikmetele, koostööpartneritele ja nende ettevõtete personalile.
2.1.7 Viib läbi ettevõtlusalaseid proaktiivseid tegevusi ( õppereisid, kampaaniad jm)
2.1.8 Viib läbi üldsusele suunatud ettevõtlus alaseid teavitusüritusi ning esindab valla ettevõtjaid messidel ja reklaamüritustel.
2.1.9 Annab välja trükiseid, reklaammaterjale jm
2.1.10 Korraldab noortele ettevõtlikkuse alaseid tegevusi
2.1.11 Korraldab ühingu majandustegevust põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
2.1.12 Arendab koostööd teiste piirkonna organisatsioonidega
2.1.13 Loob siseriiklike ja rahvusvahelisi kontakte.
2.1.14 Annab välja ettevõtlusalaseid stipendiume


3. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1 Ühingu liikmeks võib olla ettevõtlusega tegelev juriidiline isik (sh füüsilisest isikut ettevõtja), kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kes tunnistab ühingu põhikirja.
3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel.
Ühingu juhatus teeb otsuse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul arvates avalduse
laekumise päevast.


3.3 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.3.1 ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi üldkoosolekul või korraldatud üritusel;
3.3.2 liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
3.3.3 kahjustab ühingu mainet olulisel määral;
3.4 ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
3.5 ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

3.6 Ühingu liikmetel on õigus:
3.6.1 osaleda ühingu kõikidel üritustel ja tegevuses;
3.6.2 võtta hääleõigusega osa üldkoosolekust, valida ja olla valitud ühingu juhatusse;
3.6.3 kasutada üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ühingu sümboolikat;
3.6.4 esitada ühingu juhtimisorganitele järelpärimisi ja ettepanekuid tegevuse kohta;

3.7 Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1 järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja juhtimisorganite otsuseid;
3.7.2 tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks sisseastumis- ja liikmemaksu;
3.7.3 teatama juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks esindusisiku andmed (aadress, isikukood, tel, e- posti aadress) ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
3.7.4 tasuma liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;
3.7.5 kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ühingu vara;
3.7.6 hoidma ja kaitsma ühingu head nime, seisma ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.

4. Üldkoosolek

4.1 Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, millel igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2 üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 põhikirja muutmine;
4.2.2 eesmärgi muutmine;
4.2.3 juhatuse liikmete arvu, volituse kestuse ja liikmete määramine;
4.2.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.2.5 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
4.2.6 ühingu sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine;
4.2.7 ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
4.2.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.3 ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas:
4.3.1 aastaaruande kinnitamiseks;
4.3.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
4.3.3 muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teavitab juhatus ühingu liikmeid vähemalt 14 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist kirjalikul teel sh e-post , märkides ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teemad.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
4.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.
4.8 Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma üldkoosoleku kvoorumi puudumise tõttu, on juhatusel õigus välja kuulutada uus üldkoosolek samal päeva jooksul sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma kõiki eelmise üldkoosoleku päevakorraliste punktide otsuseid ( v.a 4.7 sätestatud punktides ), sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust
4.9 Üldkoosoleku käik ja vastu võetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.10 Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema
esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
4.11 Üldkoosolekul saab esindusisik volikirja alusel esindada maksimaalselt kolme
liiget.

 

5. Juhatus

5.1 Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm kuni seitse liiget.
5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3 Juhatus korraldab ühingu tegevust solidaarse vastutuse printsiibil
5.4 Kõigil juhatuse liikmetel on õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.5 Ühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib võõrandada või koormata asjaõigusega ainult juhatuse otsuse alusel ja selles ettenähtud tingimustel.
5.6 Juhatus valib vajadusel juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
5.7 .juhatus võtab vajadusel tööle isikuid, kelle tegevus määratakse juhatuse poolt koostatud vastava juhendiga ja kes on aruande kohustuslikud juhatuse ees.
5.8 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
5.9 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.10 juhatuse liikmel on õigus tagasi astuda ainult kirjaliku avalduse esitamise alusel.
5.11 Juhatuse liikme saab tagasi kutsuda juhul, kui ta on ühingule tekitanud teadlikult materiaalset või moraalset kahju või puudub kolmel järjestikusel juhatuse koosolekul ilma etteteatamata või selge mõjuva põhjuseta.


6. Ühingu vahendid ja vara

6.1 vahendid ja vara moodustavad:
6.1.1 liikmete sisseastumis- ja liikmemaksud;
6.1.2 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused ja toetused;
6.1.3 riiklikud eraldised ja toetused;
6.1.4 toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
6.1.5 kingitused ja pärandid;
6.1.6 sponsor- ja reklaamlepingutest saadav tulu;
6.1.7 tulust, mida saadakse ühingu eesmärgist ja ülesannetest tulenevate tasuliste teenuste korraldamisest.

6.2 Ühingu vara võib kasutada:
6.2.1 Ühingu igapäevatöö korraldamiseks;
6.2.2 töötasudeks ja lähetusteks;
6.2.3 auhindade, preemiate ja stipendiumite väljaandmiseks;
6.2.4 ürituste korraldamiseks;
6.2.5 koolituste läbiviimiseks;
6.2.6 rahvusvaheliste kontaktide arendamiseks;
6.2.7 muudeks klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega seotud kulutusteks.

7. Järelvalve
7.1 Ühingu juhatuse ja teiste organite tegevuse üle järelvalve teostamiseks määrab üldkoosolek vajadusel revidendi või audiitori, kes esitab aruande liikmete üldkoosolekule aasta majandusaruande kinnitamisel.

8. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

8.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3 Ühingu likvideerimisel läheb vara jaotamisele liikmete vahel või avaliku sektori asutuse valdusesse.

Ühingu põhikiri on vastu võetud 6. oktoobril 2009

PÕHIKIRJA TÖÖVARIANT!
Ettepanekuid ootame e- posti aadressile krista@peak.ee kuni 1. oktoobrini!
Küsimuste korral palun helistage tel: 56 616 258 Krista Habakukk